2014/10/18

SHOOTING@ANNAKA                                      RIDER:YUMA WATANABE
                                          PHOTO:YOSHIFUMI SHIMIZU